Etický kodex redakce

Redakce PrahaIN.cz přijala etický kodex, jehož cílem je zajišťovat soulad činností a procesů s právními předpisy a firemními hodnotami při veškerém jednání zaměstnanců společnosti a účinně předcházet jednání, které by bylo v rozporu s právními předpisy a etickými principy. Etický kodex je platný pro všechny pracovníky a spolupracovníky, tedy kmenové žurnalisty i stálé externisty, kteří se podílejí na tvorbě obsahu.

1. Obecné zásady

 • Redakce musí pracovat v souladu autorskoprávními předpisy.
 • Redakce poskytuje úplné, nezkreslené a pravdivé informace a ve zpravodajském obsahu se snaží minimalizovat vliv osobních postojů a názorů.
 • Redakce má povinnost rozlišovat fakta od osobních názorů.
 • Názory, komentáře, glosy či autorské analýzy jsou jasně a srozumitelně odděleny od redakčních materiálů, například příslušným označením v perexu (NÁZOR, KRITIKA, POLEMIKA, RECENZE). Autor takového postoje nebo případný zdroj musí být vždy uveden.

2. Obsahové zásady

 • Redakce odmítá vydávat nepravdivé či jen částečně pravdivé informace pod jakýmkoliv příslibem či nátlakem (aktivně dezinformovat), stejně jako odmítá zadržovat jakékoliv informace (pasivně dezinformovat).
 • Redakce přináší co nejpřesnější a nejucelenější informace, snaží se o to, aby text nebyl zkreslen nevhodným titulkem nebo nepatřičnou anotační fotografií. Za nevhodný titulek lze považovat i ten, který obrací původní vyznění textu anebo neodpovídá textu jako takovému.
 • Redakce nepoužívá pro získávání informací či fotografií nepoctivé prostředky. Nesmí také využít dobré víry kohokoliv.
 • Redakce nepublikuje zpravodajské články vycházející pouze z informací jednoho zdroje. Výjimku tvoří zprávy z agentur, texty statistického charakteru či různé projevy, u kterých je zdroj informací jasný.

3. Práce se zdroji

 • Pokud redakce čerpá z cizího zdroje, musí být tento zdroj vždy uveřejněn včetně URL (prokliku).
 • Při přebírání článků z jiných médií je uveden původní zdroj.
 • Dbá se na tiskový zákon a obecný úzus z hlediska délky přejímaných materiálů.
 • Identita zdroje může být utajena kvůli jeho ochraně nebo z jiného závažného důvodu. V případě utajení zdroje v souvislosti s článkem spojeným s možným rizikem žalob musí být s identitou utajeného zdroje seznámen šéfredaktor či vedení redakce.
 • Redakce uvádí zdroj fotografií a videí a ověřuje možnost užití těchto materiálů, pokud se jedná o přebírané věci, například ze sociálních sítí. Podrobné specifikace jsou k nahlédnutí v redakčním manuálu PrahaIN.cz.
 • V oblasti investigace (kauz) redakce nemusí vždy uvést pravou totožnost svého zdroje, má právo jej chránit. Jeho identitu musí vždy znát šéfredaktor nebo jím pověřená osoba v redakci PrahaIN.cz  

4. Zacházení s vulgaritami a citace

 • Člen redakce, který se podílí na textu, se vyvaruje vulgarit v maximální možné míře.
 • V případě, že vulgární mluvu používá veřejně známá osoba, člen redakce nezkresluje vnímání takové osoby skrýváním vulgarit, nicméně v titulku se od takového chování distancuje vložením uvozovek do sporných výrazů.
 • Pokud je v článku o někom informováno negativně, dotčená osoba / společnost musí vždy dostat prostor ke svému vyjádření. Takovéto vyjádření musí být vždy uvedeno v článku. Pokud oslovený nereaguje v adekvátní době, v článku musí být tato skutečnost zmíněna, stejně jako počet urgencí, kdy bylo o vyjádření usilováno.
 • Pokud je na základě dostatečného množství relevantních informací zpráva přesto  publikována, stanovisko může být doplněno později a v textu o tomto bude informováno. Pokud jde o sérii investigativních článků a v dalších už není uvedena původní reakce, řeší se věc aktivním prolinkem na předešlá vyjádření. 

 • Podobně je pravidlem, že lze zpětně na základě opožděné žádosti protistrany tuto reakci uveřejnit a do perexu sporného materiálu přidat AKTUALIZOVÁNO O VYJÁDŘENÍ s datem provedené změny.
 • Přímé citace redakce neupravuje. Pokud přeci jenom musí být upraveny, nesmí ztratit svůj význam a budou konzultovány s jejich autorem. Rozsáhlé škrty v citacích, pokud nejde o rozhovor, se obvykle uvádějí pod článkem ve smyslu redakčně kráceno.

5. Opravy chyb

 • Pokud se v článku vyskytne chyba či nepřesná informace, která by mohla kohokoliv poškodit, musí být v co nejbližší době opravena členem redakce, který ji objevil nebo byl pověřen její opravou.
 • Opravy, omluvy či odpovědi se uveřejňují za podmínek definovaných tiskovým zákonem, občanským zákoníkem či pravomocným soudním rozhodnutím či schváleným smírem.
 • Pokud se redaktor dozví o faktické chybě ve svém již publikovaném materiálu, je povinen o tom informovat svého nadřízeného a navrhnout způsob opravy chyby.
 • Redaktor je povinen vynaložit maximální úsilí na ověření informací a dbá na to, aby fakta, která připravuje k publikaci, byla přesná.

6. Chování redakce a fotografů

 • Člen redakce musí mít na vědomí, že veškerá jeho soukromá vyjádření, která jsou publikována na sociálních sítích, mohou být vnímána jako postoj redakce, proto se vyvaruje jakýchkoliv vyjádření, která jsou v rozporu s postojem redakce nebo v rozporu s Etickým kodexem redakce.
 • Prostřednictvím sociálních sítí nebude člen redakce kritizovat práci redakčních kolegů, a to ani z konkurenčních médií. Jedinou výjimkou je upozornění na faktické chyby nebo nepřesnosti v publikovaném obsahu.
 • Člen redakce zachovává loajalitu svému titulu.
 • Fotograf se musí řídit při výkonu své činnosti zákony a předpisy České republiky nebo země, ve které se právě nachází.
 • Fotograf nesmí vědomě měnit obsah fotografie.
 • Fotograf se zavazuje vyvarovat obsahu, který by mohl poškodit dobré jméno redakce.
 • Fotograf vždy jedná a vystupuje tak, aby reprezentoval a nepoškodil dobré jméno redakce.

7. Reklama a PR

 • Každá informace, která je komerční či inzertní povahy, musí být zřetelně označena a oddělena od redakční části obsahu.
 • Člen redakce nesmí publikovat článek o organizaci či službě, v níž je sám komerčně zainteresován.
 • Člen redakce nesjednává inzerci ani neslibuje článek výměnou za inzerci.
 • Člen redakce nepřijímá peněžité ani nepeněžité plnění od subjektů, jejichž zájmem je ovlivnit obsah média ve svůj prospěch. Výjimkou jsou věcné dary, související s výkonem práce redaktora a nepřesahující symbolickou hodnotu.
 • Člen redakce nepřijme dar nebo výhodu, pokud by tím byla ohrožena jeho objektivita a nestrannost. Pokud se člen redakce rozhodne přijmout jakýkoliv dar či výhodu, předem o tom informuje šéfredaktora.

8. Ochrana dat

 • Každý zaměstnanec a člen redakce bude v maximální možné míře chránit všechna osobní a citlivá data, se kterými přijde do styku.
 • Pokud se o tento typ obsahu jedná, může jít například o takzvaný veřejný zájem, je postup na rozhodnutí vedení redakce

 • Zavazuje se respektovat a dodržovat veškeré interní předpisy týkající se ochrany těchto dat a ochrany soukromí a zároveň se zavazuje plně respektovat a dodržovat platnou legislativu ČR a EU týkající se ochrany těchto dat a ochrany soukromí.
 • Veškeré informace týkající se sběru osobních údajů musí být uživateli dostupné srozumitelně a musí z nich být patrné, k čemu uživatel dává souhlas a jaké jsou možnosti o jeho odvolání.