Etický Kodex reklamy na službě PrahaIN.cz

Reklama jako taková

 • Nesmí navádět k porušování právních předpisů nebo budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí.
 • musí být slušná, čestná a pravdivá.
 • Musí být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti.
 • Musí respektovat zásady čestného soutěžení konkurentů.
 • Nesmí obsahovat prvky snižující lidskou důstojnost.

Pravdivost komerční reklamy

 • Reklama nesmí šířit klamavé údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech a nesmí na základě klamavých údajů sjednávat vlastnímu či cizímu podniku prospěch na úkor jiného.

Slušnost a citlivost reklamy

 • Reklama nesmí obsahovat nic, co by mohlo vést k násilným aktům nebo je podporovat. Především nesmí obsahovat nic, co by hrubým a nepochybným způsobem uráželo národnostní, rasové nebo náboženské cítění.

Ochrana původnosti a autorských práv

 • Reklamy nesmí svým všeobecným vzhledem, vyobrazeními, použitím sloganů, vizuálních prezentací, hudby či zvukových efektů být podobné jiným reklamám.
 • Reklama nesmí zobrazovat žádné žijící osoby a ani na žádné žijící osoby nijak odkazovat v případě, že s tím tyto osoby předem výslovně nesouhlasí.

Společenská odpovědnost a mládež

 • Reklama nesmí povzbuzovat k nezodpovědnému nebo protispolečenskému chování - například k nezodpovědné konzumaci alkoholu.
 • Reklama určená dětem a mládeži nesmí vyvolávat zvýšený dojem, že zakoupení daného výrobku je nezbytností pro uznání ve skupině či povinností pro příslušnost k životnímu stylu.

Reklama na loterie a sázení

 • Reklama na loterie, sportovní sázení (včetně internetového) a jiné podobné hry musí být společensky odpovědná a nesmí vybízet k nadměrnému sázení.
 • Propagace sázení nesmí být cílena na osoby mladší 18 let obsahem ani kontextem, ve kterém se objevují a nesmí vybízet k účasti na takovému sázení, které by mohlo být nelegální, společensky škodlivé, neodpovědné nebo by mohlo způsobit jejím účastníkům právní či společenskou újmu.

Inzertní spolupráce s politickými subjekty

 • Provozovatel internetové služby PrahaIN.cz dbá o politickou nestrannost a vyváženost tohoto média,  a proto nemůže  poskytnout jednomu politickému subjektu  nadměrně velký podíl prostoru pro prezentaci v rámci inzerce na PrahaIN.cz, byť by to bylo v jeho ekonomickém zájmu.
 • V případě, že zadavatel reklamy jejím zveřejněním sleduje volební úspěch politického představitele nebo subjektu (či zvýšení jeho popularity), bude jednomu politickému subjektu (ať už jako celku nebo jeho jednotlivým představitelům a kandidátům) umožněno využít v rámci reklamy na portálu PrahaIN.cz maximálně 30% impresí z celkového denního počtu (přičemž použity mohou být maximálně dva reklamní formáty najednou) či 30% denní doby v případě, že při obchodování objednávaného reklamního formátu nebyl cenovým kritériem počet garantovaných impresí.


PrahaIN.cz si vyhrazují právo Etický Kodex bez upozornění upravit.

PrahaIN.cz si vyhrazuje možnost práva odmítnout kampaň, jejíž kreativa neodpovídá Etickému kodexu.