Nová služebna Městské policie zvýší bezpečnost na Vyšehradě

13. 12. 202109:00
Nová služebna Městské policie zvýší bezpečnost na Vyšehradě
foto: Praha2.cz, se svolením/služebna MP Praha Vyšehrad

Od prvního prosince sídlí strážníci nově přímo v budově ředitelství Národní kulturní památky Vyšehrad. Získali potřebné zázemí pro svoji práci při zajišťování bezpečnosti občanů a ochraně majetku.

Městská policie Praha má na Vyšehradě svou okrskovou služebnu už řadu let, nyní ovšem přesídlili do nově zrekonstruovaných a vybavených prostor na novou adresu.                         

Mezi hlavní úkoly obecní policie patří přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití a na dodržování vyhlášek a nařízení obce, podílet se na bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zajišťovat dodržování čistoty na veřejných prostranstvích a dbát na prevenci kriminality v obci.

Povinnosti a oprávnění strážníka


Podle Zákona o obecní policii mají strážníci v rámci svého zaměstnání za účelem ochrany veřejného pořádku podobné povinnosti a oprávnění jako příslušníci Policie České republiky, a mohou například:

 • provést zákrok, úkon nebo jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, a to i v mimopracovní době,
 • požadovat vysvětlení,
 • požadovat prokázání totožnosti,
 • předvést osobu,
 • vyzvat osobu k vydání zbraně, případně odebrat zbraň,
 • zakázat vstup na určená místa,
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor,
 • vyzvat osobu k vydání věci a tuto případně odejmout,
 • použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,
 • vstupovat do živnostenských provozoven, heren, kasin a dalších prostor, kde jsou    provozovány hazardní hry,
 • rozhodnout o odstranění vozidla, které tvoří překážku silničního provozu nebo   neoprávněně parkuje na vyhrazeném parkovišti,
 • zastavovat vozidla, usměrňovat provoz na pozemních komunikacích,
 • měřit rychlost vozidel,
 • zjišťovat, zda není osoba pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
 • použít donucovací prostředky včetně služební zbraně, atd.

Strážník

Strážník vykonává své povolání jako zaměstnanec obce. S ohledem na skutečnost, že je oprávněn zasahovat do práv a svobod třetích osob, musí na rozdíl od ostatních zaměstnanců orgánů veřejné moci, splňovat určitá nadstandardní kritéria. Strážníkem může být bezúhonný a spolehlivý občan České republiky starší 21 let, který je zdravotně způsobilý, dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů, které jej opravňuje vykonávat povinnosti a oprávnění podle zákona o obecní policii. Osvědčení získá strážník na základě úspěšného absolvování zkoušky před komisí Ministerstva vnitra. Za školení a výcvik strážníka před zkouškou odpovídá obec.

Podle údajů Ministerstva vnitra bylo v České republice k 31. prosinci 2020 zřízeno 349 obecních (městských) policií, ve kterých je zařazeno přibližně 8.800 strážníků.

Postavení a pravomoci strážníků obecní (městské) policie stanoví Zákon o obecní policii (zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii). Jednotlivé obce mohou ve svém územním obvodu s ohledem na ochranu veřejného pořádku zřizovat obecní policii, městysy a města městskou policii, přičemž ta ve stanoveném rozsahu spolupracuje s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků. Z hlediska pravomocí není mezi obecní a městskou policií žádný rozdíl, liší se pouze názvem.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných