Alena Kopejtková (ODS): Časté havárie vody v ulici Skuteckého

14. 08. 202321:42
Alena Kopejtková (ODS): Časté havárie vody v ulici Skuteckého
foto: Facebook Aleny Kopejtkové/Alena Kopejtková

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Starostka Městské části Praha 17 za ODS na svém Facebooku 13. srpna ke schůzce se zástupci Pražské vodohospodářské společnosti a Pražských vodovodů a kanalizací.

Společně s místostarostou Martinem Markem jsme se setkali se zástupci Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) a Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), kteří zodpovídají za udržování vodovodní sítě a kanalizační soustavy v provozuschopném stavu a za její obnovu a rozvoj.

Hlavním tématem našeho společného jednání nemohlo být nic jiného, než to, co nás v Řepích už delší dobu trápí, časté poruchy na vodovodním řadu, konkrétně jsme diskutovali o odstávkách vody v souvislosti s řešením havárií na vodovodních řadech v ulici Skuteckého, které mají za následek přerušení dodávky vody pro stovky rodin. Problematická byla zejména havárie těsně před Vánocemi 2022, kdy mj. došlo k zaplavení parkoviště a ZŠ. Byl nám prezentován záznam průtoků na výtlaku čerpací stanice Řepy při této poruše. K havárii s mimořádným zvýšením průtoku došlo náhle, bez předchozích známek postupného rozvoje poruchy.

Dle Pražských vodovodů a kanalizací jsou hlavními příčinami poruch v ulici Skuteckého a okolí nekázeň při výstavbě v osmdesátých letech dvacátého století a méně kvalitní litina ve stejném období.

Pražská vodohospodářská společnost nás informovala o svém postupu při zařazování vodovodních řadů do obnovy. V rámci celého hlavního města Prahy se jednotně vychází z bodového hodnocení vodovodních řadů, v němž je kromě počtu poruch zahrnuto též stáří řadu, stav armatur, únik vody a další. Bodové hodnocení řadu v ulici Skuteckého v současné době nedosahuje počtu bodů, který by PVS opravňoval k jeho zařazení do obnovy. Stav řadu je po stížnostech po havárii v prosinci 2022 zvýšeně sledován – přímo na řadu byly v letech 2021 až 2023 zaznamenány tři poruchy.

Zástupci PVS nás dále informovali o záměrech v oblasti MČ P17. Hlavními investičními akcemi jsou: obnova vodovodních řadů, kolektory Řepy – P17 (počítá se se zahájením v roce 2023) a obnova vodovodních a kanalizačních řadů v koordinaci s investičními akcemi jiných investorů v ulicích Čistovická a Hořovského.

Ze strany PVK a PVS bylo sděleno, že se připravuje technicko-provozní opatření – omezovač průtoku na výstupu z čerpací stanice Řepy. V případě havárie dojde sice k dočasnému poklesu tlaku ve spotřebišti, ale únik vody bude významně omezen, čímž dojde k minimalizaci škod. Dalším technickým opatřením, které již bylo částečně realizováno, je osazení dalších sekčních uzávěrů na řady v ulici Skuteckého a okolí, které umožní v případě havárie omezit rozsah oblasti s přerušenou dodávkou vody.

PVS i PVK nás informovali, že obě společnosti mají zájem na snížení poruchovosti a na spokojenosti spotřebitelů. Obě společnosti budou i nadále zvýšeně sledovat stav vodovodních řadů v ulici Skuteckého a okolí a v případě, že řad v hodnocení dosáhne dostatečného počtu bodů, bude zařazen do obnovy.

Zástupce PVS a PVK jsme požádali o užší spolupráci. PVS nás bude podrobně informovat o plánovaných aktivitách včetně zahájení stavebních a montážních prací na výše popsaných investičních záměrech. Další společné setkání se zástupci PVS a PVK je naplánováno na letošní září.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných