Alena Kopejtková (ODS): Pronájmy obecních bytů – fakta a mýty

30. 07. 202319:21
Alena Kopejtková (ODS): Pronájmy obecních bytů – fakta a mýty
foto: Facebook Aleny Kopejtkové/Alena Kopejtková

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Starostka Městské části Praha 17 za ODS na svém Facebooku 28. července k pronájmu obecních bytů.

Jsem ráda, pokud se občané naší MČ zajímají o dění ve svém okolí. Některé jejich problémy se ke mně dostávají ale až zprostředkovaně, nebo si je přečtu na sociálních sítích. Stejně je to s aktuálním tématem, kdy údajně MČ „přihlíží neoprávněným pronájmům“ bytů městské části.

Je škoda, že v tuto chvíli nemám konkrétní podnět, abych ho mohla řešit.

Diskuze vznikla u startovacích bytů, jejichž nabídku jsme uveřejnili na facebookovém profilu MČ Praha 17. Můj komentář k tématu je trochu delší, protože je potřeba vysvětlit, jaké možnosti dle zákona pronajímatel, potažmo MČ, má.

Zde si dovolím krátký úvod. Zájemci o startovací byt, který je určen mladým rodinám, zašlou svou žádost do výběrového řízení na Odbor správy obecního majetku. Jejich žádost je postoupena do Bytové a dislokační komise, která otvírá doručené obálky s žádostmi o startovací byt a posoudí jejich správnost a úplnost. V této komisi jsou zástupci jak koalice, tak opozice. Z opozice v komisi zasedá například i pan Ing. arch. Michal Štěpař. Pokud je více zájemců o byt, uskuteční se veřejné losování za přítomnosti zájemců o byt. Cena nájmu je pevně stanovená.

K tématu se musím vyjádřit šířeji a v souvislostech, protože nic není tak jednoduché, jak se může zdát.

MČ se řídí zákony a nájemní smlouvy k bytům se řídí ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění:

1) Společná domácnost:

Dle starších nájemních smluv uzavřených s pronajímatelem MČ Praha 17 a nájemcem do 19. 4. 2022, dle zákona nájemce bytu může bydlet v bytě s jakoukoli osobou ve společné domácnosti bez souhlasu majitele. Ze zákona je dáno, že nájemce má právo se v bytě zdržovat, ne však povinnost.

Na základě stížností na způsob užívání bytu ZMČ Praha 17 schválilo od 20. 4. 2022 ve všech pravidlech pro pronájem bytu výhradu pronajímatele ohledně souhlasu s přijetím nového člena do nájemcovi domácnosti v nově uzavíraných nájemních smlouvách:

„Podle § 2272 odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, si pronajímatel vyhrazuje ve smlouvě o nájmu souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního zřetele hodné. Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než blízké za člena nájemcovy domácnosti se vyžaduje písemná forma.“

MČ Praha 17, jako pronajímatel, není ze zákona oprávněna provádět fyzické kontroly bytů. Podle §2219 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, nájemce je povinen pronajímateli umožnit v nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přístup k ní nebo do ní za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby věci. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.

Za účelem kontroly počtu osob není pronajímatel bytu oprávněn provádět kontroly. Provádění takových kontrol pronajímatelem by bylo v rozporu se zákonem a jednalo by se o protiprávní zásah do soukromoprávní sféry nájemce a členů jeho domácnosti, které by za určitých podmínek mohl mít i trestněprávní důsledky.

Nájemce má právo v bytě přijímat návštěvy: Přijme-li nájemce nového člena domácnosti, nahlásí toto pronajímateli bez zbytečného odkladu, nejdéle do 2 měsíců.

2) Podnájem bytu

Podle § 2274 zákona č.89/20012 Sb, občanský zákoník, je možné, aby nájemce, pokud v bytě trvale bydlí, dal část bytu do podnájmu bez souhlasu pronajímatele.

Pronájem celého bytu bez souhlasu pronajímatele dle § 2275 zákona č.89/20012 Sb, občanský zákoník je porušením nájemní smlouvy a výpovědním důvodem z nájmu bytu.

Aby však mohla Městská část Praha 17 jako pronajímatel v případě porušování povinností některými nájemci bytu razantně zasáhnout, případně věc řešit i výpovědí z nájmu bytu, musíme mít v ruce důkazy pro případný soud. Zvláště svědecké výpovědi, jednoznačné, konkrétní a určité. Ať už ve vztahu k té, které osobě, resp. nájemci bytu, nebo členu jeho rodiny, tak porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu. Pokud se toto neprokáže písemným svědectvím několika svědků, případně také vyjádřením Policie ČR, nelze úspěšně vést soudní spor, ale ani uplatňovat jakékoli jiné sankce nebo opatření.

Dále je nutné pamatovat na to, že v případě zahájení soudního řízení budou všichni svědci z domu požádáni Obvodním soudem pro Prahu 6, aby své písemné potvrzení stížnosti potvrdili také ústní výpovědí při soudním jednání. To je prostý fakt.

Pokud Městská část Praha 17 vypoví nájem bytu, musí k tomu mít zákonné důvody, jejichž existenci musí v případném soudním řízení o platnost výpovědi složitě prokazovat. Vzhledem k tomu, že Městská část Praha 17 v minulosti několikrát nemohla prokázat u soudu porušování smlouvy o nájmu, protože ti, kteří si na nájemce stěžovali, u soudu obsah předchozí stížnosti nepotvrdili, Městská část Praha 17 spor prohrála a musela nést náklady soudního řízení. Proto nyní přistupuje k výpovědi nájmu pouze v případech, kde má z důkazního hlediska reálnou naději, že spor vyhraje.

Na druhou stranu se nám například v nedávné době ve spolupráci s obyvateli jednoho domu podařilo z městského bytu vypovědět jednu nájemkyni, kde skutečně k neoprávněnému podnájmu docházelo. Není tedy pravda, že MČ „přihlíží neoprávněným nájmům“.

Když shrnu výše uvedené, tak:

  • Žádosti o nájmy startovacích bytů posuzuje Bytová a dislokační komise
  • Členy komise jsou zástupci koalici a opozice
  • V případě více zájemců o byt následuje veřejné losování za účasti zájemců
  • MČ se řídí zákony – fyzické kontroly v bytech zákon neumožňuje
  • K vystěhování nájemce je možné přistoupit pouze soudní cestou
  • Pro vystěhování nájemce je nutné mít důkazy, že porušuje nájemní smlouvu
  • V nedávné minulosti se nám soudní cestou nájem podařilo vypovědět

V případě, že by měly být byty MČ neoprávněně pronajímány, budu ráda, pokud se s konkrétními důkazy obrátíte na Odbor správy obecního majetku, abychom tyto případy mohli řešit.

Děkuji všem, kdo se zajímá o dění ve svém okolí a pokud vznikne nějaký problém, obrátí se na mě přímo.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných