Jitka Kolářová (ANO): Program Rodilý mluvčí do škol je z mé dílny

15. 09. 202215:30
Jitka Kolářová (ANO): Program Rodilý mluvčí do škol je z mé dílny
foto: Facebook Jitky Kolářové/Jitka Kolářová

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Místostarostka Městské části Praha 15 za ANO na svém Facebooku 6. září k volebnímu programu v oblasti školství

Dostal se k mým rukám program jedné z kandidátek do podzimních voleb v Praze 15. je to ve stylu toho známého rčení „to si tedy objevil Ameriku!“…. Ale pojďme si k tomu něco napsat:

„Prosadíme vybudování nových kapacit v mateřských školách v oblastech s dlouhodobě největším nedostatkem míst. Rozšíříme MŠ Trhanovské náměstí o jednu třídu dle již zpracované studie, dokončíme projekt mateřské školy v Gercenově ulici a ve spolupráci s magistrátem budeme prosazovat novou mateřskou školku na Groši.“

Během osmi let, kdy mám školství na starosti, se navýšila kapacita mateřských škol o 6 tříd a 160 dětí. Kapacitu MŠ Trhanovské náměstí, jak jsme již avizovali, budeme zvyšovat o dvě třídy, tj. 56 míst, sice ne nástavbou na krásnou a historickou budovu, ale formou detašovaného pracoviště – modulová školka v areálu ZŠ Hostivař. Projekt v Gercenové je již v řešení řadu let. Nyní se podařilo získat jej do správy městské části a bude využit na unikátní projekt mateřské školy a denního stacionáře pro seniory. Je nutno brát v úvahu také potřeby rodin, které se starají o své rodiče doma a respektovat demografickou křivku. Co se týče plánování mateřské školy v oblasti Groš, Magistrát hl. m. Prahy se již jednoznačně vyslovil, že neplánuje předat městské části pozemek U Štěpu, vzhledem k jeho malé rozloze, ale i z důvodu plánování jiného využití. V této oblasti jsme vyjednali mateřskou školu, kterou vybuduje investor v tzv. Pragovce, a mají zde vzniknout další kapacity, které nebudou sloužit jen budoucím obyvatelům Prahy 15, ale také stávajícím lidem z okolí.

„Přispějeme ke vzniku dětských skupin a mateřských center, budeme iniciativní v hledání vhodných prostor pro jejich realizaci. Zasadíme se o střídavý provoz mateřských škol během prázdnin nejen pro „kmenové“ děti.“

Plánovat dětské skupiny lze pouze v prostorách, které jsou vyhovující a hygienou schválené. Rádi bychom tyto prostory na městské části využili, ale nemáme žádné k dispozici. Podporujeme tedy spolupráci se soukromými subjekty a neziskovým sektorem. Nyní aktivně jednáme např. s neziskovkou Sto skupin. Spolupráce se soukromými mateřskými školami je také na velmi dobré úrovni, dokonce se účastní i plánování školství Prahy 15 v Místním akčním plánu. Spolupracujeme i s Mateřskými centry Frydolínek, Rarášek a Rodinným centrem Voříšek.

Prázdninový provoz mateřských škol je velmi složitou záležitostí. Snažíme se rodičům pomoc, pokud se dostanou do svízelné situace a jsme schopni individuálně pomáhat v řešení. Ať se již jedná o příspěvek na platbu v soukromé mateřské škole, či domluvu s jinou než s kmenovou školkou. Dále podporujeme příměstské tábory pro školní i předškolní děti. Mateřské školy jsou v prázdninovém provozu každoročně ekonomicky v mínusu. Hlavním faktorem je fakt, že rodiče děti přihlásí a následně děti do školky nenastoupí. Provoz je ale potřeba zajistit personálně i materiálně, např. nákup potravin. Prázdninový provoz mateřských škol je každoročně využit cca na 20 %.

„Chceme otevřené školy, které jsou centrem komunitního setkávání. Školy, kde jsou rodiče zváni ke spolupráci a žáci se aktivně podílí na svém vzdělávání.“

Naše školy jsou zapojeny do projektů Rodiče vítání, mají tzv. tripartity, ve školách najdete komunitní zahrady, ale také mnoho spolků, které zde provozují svoji činnost zaměřenou na volný čas dětí a mládeže, ale i pronájem školních areálů a tělocvičen pro různá občanská seskupení a sdružení. Školy se aktivně podílejí na akcích městské části a samy jsou iniciátory akcí pro veřejnost – např. Zpívání na schodech, vánoční trhy atp. Dále je možné a zároveň i žádoucí, aby se rodičovská veřejnost zapojila do plánování a činnosti škol, ať už aktivním přístupem ve školských radách, školských aktivech rodičů, nebo třeba v pracovních skupinách MAP. Rodiče se mohou účastnit i online setkávání se zřizovatelem a vedení jednotlivých škol, které pravidelně k problematice školství pořádám.

„Podpoříme vzájemné setkávání, řešení problémů a sdílení dobré praxe mezi řediteli, pedagogy a dalšími pracovníky vzdělávacích subjektů všech úrovní. Zintenzivníme i spolupráci s dalšími organizacemi, které se zabývají vzděláváním. Inspiraci budeme hledat i mimo Prahu 15.“

Vzájemná setkávání a sdílení dobré praxe je v Praze 15 realizováno po celou dobu mého působení. V současné době jsme zapojeni do programu Místního akčního plánování, které realizujeme v rámci celého správního obvodu a jsou do něj zapojeny i další vzdělávací subjekty – např. ZUŠ Trhanovské náměstí, Městská knihovna, Dům UM, Farnost Hostivař, Mezi námi o.p.s., Integrační centrum Praha atp. Inspiraci sdílíme i s ostatními městskými částmi, třeba i formou spolupráce s Krajským akčním plánem.

„Zkvalitníme výuku cizích jazyků na školách, budeme podporovat rozvoj gramotností (čtenářské, finanční, mediální) a klíčových kompetencí. Budeme se věnovat i podpoře škol ve výchově k udržitelnému vývoji a řešení environmentálních otázek.“

Zde je odpověď vlastně ve všech předchozích odpovědích. V MAP se věnujeme zkvalitňování výuky v rámci výstupů jednotlivých pracovních skupin, které se zaměřují na čtenářskou a matematickou gramotnost a pregramotnost, pracovní skupiny se zabývají mezigeneračním vzdělávání nebo podporou žáků se specifickými potřebami učení a hledají cesty ke vzdělávání pro všechny. Školy se velmi intenzivně věnují digitalizaci a mediální gramotnosti formou pořádání seminářů pro žáky. Enviromentální výchova je prolínána všemi momenty školního života již od mateřských škol a jejich zahrad zaměřených na ekologii až po žákovské projekty ve školách.

„Zprostředkujeme finanční spoluúčast městské části, aby se školy mohly zapojovat do grantových výzev, a čerpat tak finance z rozpočtu ČR a EU na investiční projekty podle svých potřeb a priorit.“

Pravidelně a každým rokem podporujeme v rozpočtu škol spoluúčast škol v grantových výzvách. Vzhledem k tomu, že pravidelně na své stránky píši, co všechno mateřské a základní školy dělají, kterých projektů a grantových řízení se účastní, lze si udělat jasný obrázek o tom, jak velká podpora to je. Můžete si tyto projekty najít i ve výročních zprávách jednotlivých škol. Nejen z tohoto bodu je zcela patrné, že se paní kandidátka zřejmě v oblasti školství Prahy 15 orientuje jen velmi zběžně a pravděpodobně jen z pohledu rodiče.

„Zajistíme metodickou podporu školám, aby mohly čerpat finanční prostředky na obsazení klíčových pozic potřebných pro podporu každého žáka – na místo školního psychologa, speciálního pedagoga a dvojjazyčného asistenta. Chceme, aby funkční poradenské pracoviště v každé škole poskytovalo odbornou pomoc učitelům pracujícím s rozmanitým kolektivem.“

Veškerou podporu v oblasti legislativy a metodické podpory zajišťuje odbor školství, ale i program Škola online, Ředitel naživo atp., na což městská část školám pravidelně přispívá. Stejně tak se finančně podílíme na projektech Šablony, ze kterých mohou školy čerpat peníze např. na školní psychology, asistenty. Ve spolupráci s vedením škol se snažíme pečovat i o psychické zdraví pedagogů formou seminářů zaměřených na duševní hygienu a rozvoj v oblasti jejich zájmu. Na školách působí poradenská pracoviště, jejichž součástí je výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagogové, někde i školní psycholog. Na dvou školách velmi úspěšně pracují přípravné třídy.

„Pomůžeme školám využívat IT technologie a zároveň se soustředíme na zlepšování zázemí dílen, venkovních učeben, skleníků a pozemků, abychom tak přispěli k rozvoji zručnosti žáků.“

Ve školách postupně již nyní vznikají venkovní třídy, tu poslední najdete v areálu ZŠ Hornoměcholupská, venkovní třídy jsou i v mateřských školách, dokonce tu zcela netradiční – jurtu - využívají již druhým rokem v MŠ Milánská. Docela nedávno v roce 2019 byla dokončena rekonstrukce skleníku v ZŠ Nad Přehradou, průběžně dochází k obnově cvičných kuchyní v Křimické, Hornoměcholupské či Nad Přehradou. Dílny sice v některých školách máme, ale je velmi problematické sehnat učitele (což tedy platí obecně a navzdory tomu, že pro učitele máme připravené ubytování či možnost využití obecních bytů). Tato situace se řeší formou návštěv tzv. polytechnických hnízd (např. v hostivařské SŠAI Weilova) a nezanedbáváme ani mateřské školy, do kterých jezdí polytechnický autobus.

„Podpoříme projekty zahraniční spolupráce škol, aby se žáci i pedagogové mohli více účastnit výměnných pobytů a zahraničních stáží. Za tímto účelem zahájíme spolupráci s odborníky v této oblasti (např. Dům zahraniční spolupráce, E-Twinning…) a pomůžeme pro tyto projekty hledat potřebné finanční zdroje.“

Tak tady bych asi mohla pospat několik stránek – naše školy se samozřejmě zapojují do programu Erasmus a jezdí po světě, kde sbírají cenné zkušenosti – naposledy byli např. učitelé z Křimické Portugalsku, stačí jen sledovat jejich stránky nebo moje. Spolupracujeme pravidelně s Domem národnostních menšin, InBází a Integračním centrem Praha. A v neposlední řádě je zde veliká kapitola mezinárodní spolupráce s našimi partnerskými městy Žilina a Daruvar, se kterými aktuálně připravujeme projekt zaměřený na slovanský jazyk a tradice.

„Navážeme na podporu rodilých mluvčích ve školách.“

Ano, program Rodilý mluvčí do škol je také z dílny mého působení, stejně tak jako program Trenéři do škol nebo již dřívější projekt ZUŠ Akademie umění třetího věku, který každoročně finančně podporujeme z rozpočtu městské části.

Musím se přiznat, že je pro mě program této kandidátky, která se dle svého vyjádření specializuje na školství, zklamáním. Nenašla jsem v něm nic nového a ani nic inspirujícího, co by se zde již nedělalo. Sice se nezlobím, paní zřejmě nemá vhled do patnáctkového školství a vychází jen z nějakých letmých informací, ale zklamání neskrývám. Jsem ráda, že je zde školství na takové úrovni, že může jen mile překvapit a hlavně s čistým svědomím mohu říct, že pokud nastane moment, že budu školství muset předat, předávám stoprocentní kvalitu, otázka je, zda skutečné kvalitě, to už ale bude na vás.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných