Mária Ševčíková (ANO): Pomozte nám vyčistit Prahu 14 od vraků

09. 08. 202214:30
Mária Ševčíková (ANO): Pomozte nám vyčistit Prahu 14 od vraků
foto: Facebook Márie Ševčíkové/Mária Ševčíková

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Místostarostka Městské části Praha 14 za ANO na svém Facebooku 24. července k vrakům v ulicích Prahy 14

Za MČ P 14 si Vás dovoluji požádat o spolupráci v ohlašování nalezených zjevně technicky nezpůsobilých silničních vozidel (vraků). Pokud na nějaký vrak na území Prahy 14 narazíte, můžete ho nahlásit přes aplikaci MČ P14 (Moje 14) Vaše podněty zaevidujeme, označíme v mapě a budeme jej obratem řešit.

Správní řízení

Vede jej příslušný SSÚ na návrh vlastníka komunikace, na které je vrak odstaven.

a) Postup při „klasickém“ vraku

Silniční správní úřad (OD P14) uloží provozovateli vraku, na návrh vlastníka pozemní komunikace (SSHMP) povinnost vrak odstavený na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci. Tzn. silniční správní úřad musí ověřit, zda je návrh SSHMP oprávněný, zahájit řízení a poté uložit povinnost odstranit vrak. Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost odstranit vrak, zajistí vlastník pozemní komunikace, SSHMP předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků

b) Postup při vozidle s „propadlou“ technickou kontrolou

Vlastník pozemní komunikace (SSHMP) je oprávněn vyzvat provozovatele silničního vozidla (jedná se o vozidlo, které více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou) odstaveného na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci.

Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva doručena provozovateli vozidla, je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě; v takovém případě oznámí provozovateli vozidla místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí. Náklady na odstranění a odstavení silničního vozidla nese jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo odstranit.

Nevyzvedne-li si provozovatel silniční vozidlo ve lhůtě 3 měsíců od doručení oznámení (viz odstavec výše), rozhodne silniční správní úřad příslušný podle pozemní komunikace, ze které bylo silniční vozidlo odstraněno, na návrh vlastníka pozemní komunikace o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě. Silniční správní úřad prodej silničního vozidla nepovolí, pokud nebyly dodrženy podmínky nebo postup podle předchozích dvou odstavců, provozovatel projevil vůli silniční vozidlo vyzvednout, nebo pokud zjistí závažné důvody, které brání provozovateli silniční vozidlo vyzvednout. Je-li prodej silničního vozidla povolen, je vlastník pozemní komunikace, ze které bylo odstraněno, oprávněn jej prodat na náklady jeho provozovatele.

Nemůže-li vlastník pozemní komunikace opatřit údaje o vozidle potřebné údaje, provede na jeho žádost silniční správní úřad ohledání vozidla. O konání ohledání zveřejní silniční správní úřad informaci nejméně 5 dní předem vylepením na vozidle a současně vyvěšením na úřední desce. V rámci ohledání vozidla lze otevřít uzamčené vozidlo; v takovém případě zajistí silniční správní úřad jeho uzamčení. Náklady na ohledání a uzamčení vozidla nese vlastník pozemní komunikace; bylo-li vozidlo odstaveno na pozemní komunikaci více než 6 měsíců bez platné technické kontroly, nebo z důvodu technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou, nahradí tyto náklady vlastníku pozemní komunikace provozovatel vozidla. O výsledku ohledání vozidla informuje silniční správní úřad vlastníka pozemní komunikace.

Jak je patrno z výše uvedeného, nejedná se o akt trvající v řádech dnů ale v řádech měsíců.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných