Martin Sedeke (ODS): Co může, a hlavně co nemůže radnice. Mýty a fakta

14. 02. 202211:30
Martin Sedeke (ODS): Co může, a hlavně co nemůže radnice. Mýty a fakta
foto: Se svolením Martin Sedekeho/Martin Sedeke

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Místostarosta Prahy 11, člen zastupitelstva hl. m. Prahy za ODS na svém Facebooku 13. února k roli radnice ve stavebním řízení

Role radnice Praha 11 ve stavebním řízení & plány rozvoje.

Veřejný prostor je plný mýtů a nepravd ohledně stavebního řízení a možností, která má městská část, pokud jde o ovlivnění toho, zda bude nebo nebude vydáno stavební povolení. Jedním z nich je tvrzení, že městská část může zakázat realizaci nějakého projektu. To není pravda. Nemůže. Bohužel mnohdy si myslím, že se jedná o účelové šířené zkreslování pravdy, jehož cílem je obelháváním veřejnosti s cílem získat politický kapitál.

Pravda je jinde. O vydání těchto povolení rozhoduje stavební úřad, který je na městské části ve svém rozhodovaní nezávislý. Jde o tzv. přenesenou působnost státní správy. Tedy proces, ve kterém stát přenesl povinnost vykonávat v některých oblastech výkon státní správy na obce, ale ponechal si řídící pravomoc k těmto orgánům obce.

Typicky jde kromě oblasti stavebního řízení například o agendy jako je třeba vydávání dokladů (občanských průkazů, pasů apod.), živnostenských listů a celé řady dalších oblastí. Ani na ně nemá městská část žádný vliv. Původně byl tento proces spjat s rušením okresů, které tyto činnosti pro stát zajišťovaly a následným převedením této agendy na obce. V praxi to pak funguje tak, že obec je povinna tyto úředníky zaměstnat, zajistit jim podmínky pro výkon činnosti (kanceláře, technické vybavení atd.), ale pokud jde o jejich rozhodování, představitelé a orgány obce jim do jejich rozhodování NESMÍ žádným způsobem vstupovat.

Pro stavební řízení tedy platí, že městská část, ve své samosprávné působnosti (tedy rada MČ a zastupitelstvo MČ), není tím, kdo povoluje nějaký investiční záměr. Tím je stavební úřad, a do jeho rozhodování nesmí a nemůže dle zákona zastupitelstvo MČ ani rada MČ zasahovat. Tím méně starosta nebo místostarosta pro územní rozvoj.

Skutečnost je navíc taková, že investor pro dokumentaci, kterou předkládá stavebnímu úřadu a na základě, které je mu případně vydáno stavební povolení, nepotřebuje vyjádření městské části a ani ho k dokumentaci, i pokud o něj požádá, nepřikládá. Tato dokumentace může mít podle složitosti záměru i mnoho tisíc stran a obsahovat desítky povolení různých státních orgánů, a i jiných institucí, ale vyjádření městské části k záměru mezi nimi není. Stavební úřad tedy ani netuší, zda městská část se záměrem souhlasí, nebo nesouhlasí, a podle zákona ho to ani nemá zajímat.

Navíc obecně platí, že stavební řízení má charakter správního řízení, kdy podmínky pro vydání příslušných povolení na základě, kterých investor smí, nebo nesmí stavět, upravují příslušné předpisy. Ve správním řízení pak platí, že splní-li žadatel vše, co mu příslušné předpisy ukládají, je mu stavební úřad povinen příslušná povolení vydat.

Městská část ale není zcela bez vlivu na průběh stavebního řízení. Ve stavebním řízení má postavení účastníka a jako taková může vznášet připomínky a podněty. Je ale třeba zdůraznit, že tyto musí poukazovat na případné nedodržení povinností které stavebníkovy ukládají zákony a příslušné předpisy a které musí splnit, aby získal potřebná povolení na základě, kterých může stavět.

Chápu, že se logicky tedy naskýtá otázka, proč se investoři s městskou částí, pokud jde o jejich projekty, vůbec baví. Důvodů je několik. Jedním z nich je situace, kdy investor potřebuje aktivní spolupráci městské části, protože k realizaci svých záměrů potřebuje souhlas s využitím pozemků hl. města. Například pro přivedení technické infrastruktury. Případně potřebuje souhlas se změnou územního plánu. Tato rozhodnutí jsou výlučně v pravomoci obce nebo městské části a v těchto případech je tedy městská část v pozici, kdy může realizaci nějakého investičního záměru zastavit. Další důvodem, proč investoři s městskou částí komunikují, je snaha o vybudování obrazu těchto společností, jako společensky odpovědných respektujících veřejný zájem.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných