ODS Praha: Ze strany Čižinského jde v kauze Džbán o manipulaci a fabulaci

25. 02. 202206:30
ODS Praha: Ze strany Čižinského jde v kauze Džbán o manipulaci a fabulaci
foto: Facebook Zdeňka Zajíčka/Zdeněk Zajíček

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Vyjádření pražské ODS 23. února k tvrzením Jana Čižinského a Prahy Sobě týkající se převodu pozemku v oblasti Džbán

Pražská ODS tímto reaguje na včerejší lživé prohlášení Jana Čižinského týkající se převodu pozemku v oblasti Džbán.

Ze strany Prahy Sobě se jedná o naprostou manipulaci a fabulaci, kdy si upravují skutečnosti a události do jejich předem připraveného příběhu tak, aby mohli ostatní napadat a očerňovat a sebe stavět do role zachránců či spasitelů. Nic z toho, co pan Čižinský prezentuje ve svém uměle vytvořeném příběhu totiž není schopen doložit žádnými relevantními důkazy. Již několikrát jsme požádali o doložení důkazů, a to jak na minulém jednání zastupitelstva, kdy ho k tomu vyzval předseda klubu Zdeněk Zajíček, tak i na Kontrolním výboru z letošního 8. února, kde jeho předsedkyně Alexandra Udženija opětovaně vznesla žádost o dodání jakýchkoliv podkladů, které by potvrzovaly informace o nestandardním či neobvyklém postupu při prodeji, resp. realizaci veřejné dražby. Ani pan Čižinský a ani nikdo z dalších politiků Prahy Sobě dosud nedodal žádné dokumenty, které by jejich tvrzení a obvinění potvrzovaly.

Memorandum, na které se ve svém teatrálním vystoupení odkazuje pan Čižinský, bylo ze strany náměstka ministra financí a radní pro majetek podepsáno právě proto, aby Praha mohla co nejrychleji získat majetek státu v právu hospodaření bývalých státních podniků, který bylo a je možné bez porušení zákonů nebo nedovolené veřejné podpory bezúplatně na město převést. A tak se také dělo a kde bylo možné takový převod ve prospěch Prahy učinit, ministerstvo financí likvidátorovi dávalo k takovému bezúplatnému převodu souhlas a k nabytí majetku ve prospěch Prahy došlo. V případech, kdy to možné nebylo, postupoval likvidátor podle platných zákonů a ve své plné odpovědnosti. V tom ho nemohlo ani ministerstvo financí nebo město nahradit nebo omezit. To, že si Jan Čižinský ani řádně nepřečetl přesné znění Memoranda, jen potvrzuje účelovost jeho vznesených obvinění. Memorandum se totiž týká majetku Pražských kanalizací a vodních toků, s.p. ne u Džbánu, ale u Kunratického potoka. Memorandem bylo samozřejmě doporučeno, aby se podobným způsobem řešily i ostatní majetkové stavy, které spadaly pod likvidátora tohoto státního podniku na území města. Je zřejmé, že Memorandum přineslo svůj efekt, protože v případě Džbánu se podařilo získat do vlastnictví Prahy majetek, kde nemohlo dojít k nedovolené veřejné podpoře, a to zejména vlastní plochu vodní nádrže. Naopak v případě majetku, který měl charakter nevodohospodářského komerčně využitelného majetku, vydalo ministerstvo financí své negativní stanovisko již v roce 2005, kdy zamítlo žádost likvidátora o souhlas s bezúplatným převodem na Prahu. Toto nesouhlasné stanovisko bylo ministerstvem financí do roku 2012 ještě několikrát zopakováno, protože se nezměnily ani zákonné podmínky a ani podmínky pro nedovolenou veřejnou podporu.  Likvidátor tak neměl jinou zákonnou možnost než majetek prodat ve veřejné dražbě. Žádný ministr financí nebo jeho náměstek nemohl v tomto směru porušovat zákony nebo stanovená pravidla, a to ani tehdy, kdy by si to Jan Čižinský přál. Už jen proto, že by se u nich mohlo jednat o porušení povinností při správě cizího majetku s veškerou odpovědností, která by s takovým jednáním byla spojena. Je pro nás naprosto šokující, že se Jan Čižinský svými účelových konstrukcemi snaží vyvolat dojem, že bylo správné, aby dotčené osoby jednali ve prospěch města nestandardně nebo dokonce protizákonně, a to přesto, že by tím všechny zúčastněné včetně města vystavili do nejistého právního postavení a možné odpovědnosti. Možná si ani neuvědomuje, že někdo by mohl jeho výzvy považovat za specifický návod k obcházení zákona nebo dokonce k páchání trestné činnosti.

Mgr. Zdeněk Zajíček
Předseda klubu zastupitelů ODS v ZHMP

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných