Topíte, čím se nesmí? Máte nevyhovující kotel? Hrozí pokuta až 100 tisíc

21. 02. 202320:16
Topíte, čím se nesmí? Máte nevyhovující kotel? Hrozí pokuta až 100 tisíc
foto: Rudolf Komár, PrahaIN.cz/Komín, ilustrační foto

Ve snaze zlepšit ovzduší v metropoli se Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo už v roce 2020 zavést vyhlášku, která zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv v nevyhovujících kotlích. Při nesplnění požadavků hrozí pokuta až 100 tisíc korun.

Ovzduší v Praze je nepříznivě ovlivňováno zejména automobilovou dopravou. K horšímu vzduchu ale přispívají také lokální topeniště. Podle tiskového mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana ale jejich podíl na znečištění ovzduší pozvolna klesá. Ke zhoršené kvalitě ovzduší dle jeho slov přispívá provoz významných spalovacích a průmyslových stacionárních zdrojů. Všechny zdroje znečišťující ovzduší eviduje Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO).

Kvalitu ovzduší v Praze sleduje síť měřicích stanic. Od roku 1992 je také prováděno pravidelné hodnocení kvality ovzduší. Pro zlepšení kvality vzduchu uplatňuje Praha celou řadu opatření, která vyplývají i z koncepčního dokumentu Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha.

Vyhláška zakazuje spalování uhlí, uhelných briket a koksu

Ve snaze přispět k postupnému zlepšování ovzduší v Praze schválilo vedení města obecně závaznou vyhlášku, která vstoupila v platnost 1. října 2020. Je podle ní zakázáno spalovat uhlí, uhelné brikety a koks ve spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, které nesplňují emisní parametry alespoň 3. emisní třídy a jsou napojeny na teplovodní soustavu ústředního vytápění. V takových zařízeních je dle vyhlášky možné spalovat pouze palivové dřevo.

„Vydání vyhlášky bylo jedním z opatření Programu zlepšování kvality ovzduší, který je hlavním koncepčním dokumentem v ochraně ovzduší a jehož cílem je snížit emisní zátěž na podlimitní úroveň a zajistit její trvalé udržení. Pro zlepšení kvality ovzduší jsou v Praze dlouhodobě podporovány projekty na výměnu kotlů na tuhá paliva. Výsledkem je postupné snižování imisní zátěže,“ uvedl na dotaz PrahaIN.cz Vít Hofman.

Výjimku tvoří pouze spalovací zdroje, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a které nejsou navrženy pro přímé vytápění místa instalace. I ty ale musí splňovat minimální emisní požadavky pro jednotlivé druhy paliv.

Do krbových kamen pouze dřevo

„Na území Prahy lze spalovat v krbových kamnech (krbech) a lokálních topidlech, která nejsou napojena na teplovodní soustavu ústředního vytápění a jsou navržena pro přímé vytápění místa instalace, také jen palivové dřevo. Výjimku tvoří období smogových situací, vyhlášených na území aglomerace Praha, kdy je spalování paliv v topidlech, které neslouží jako hlavní zdroj tepla v daném objektu, zcela zakázáno,“ dodal Hofman.

Staré nevyhovující kotle na pevná paliva jsou přitom jejich majitelé ze zákona o ovzduší nuceni vyměnit nejpozději do 31. srpna 2024. Jedná se o kotle, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu a jejichž prodej je v České republice od roku 2014 zakázán. Údaje o emisní třídě kotle je možné najít přímo na výrobním štítku kotle, obvykle na jeho zadní straně.

Za porušení hrozí pokuta až sto tisíc

Kontrola dodržování vyhlášky o spalování vybraných druhů paliv probíhá jak vizuálním sledováním tmavosti kouře, tak i ověřením listinných informací o provozu zdroje tepla a jeho emisích.

„V případě podezření z porušení zákazů stanovených vyhláškou se obvykle vychází z uvedených informací o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích vyžádaných od provozovatele zdroje, například v rámci kontroly zahájené doručením oznámení o zahájení kontroly. Dále se vychází z dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího zařízení, který se povinně vkládá do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP),“ informoval Vít Hofman.

V případě porušení se jedná o přestupek, za který je možné získat pokutu až ve výši 100 tisíc korun. „Pokud někdo nadměrně zamořuje okolí kouřem, pak je většinou občany upozorněna městská část, která by měla tento stav řešit,“ uvedl Hofman.

Úředníkům je nutné umožnit kontrolu

Pověřeným úředníkům obcí s rozšířenou působností je přitom od 1. ledna 2019 povinné umožnit vstup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji i k palivům pro jeho provoz používaným. Kontroly se týkají všech zdrojů jakými jsou kamna, kotle, krbové vložky, pece a podobně.

I to ale podle Víta Hofmana podléhá množství podmínek. „Možnost přímé kontroly spalovacího stacionárního zdroje provozovaného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci je omezena řadou podmínek a pověřený úředník ji může vykonat pouze za předpokladu, že vznikne opakované důvodné podezření na porušování povinností provozovatele zdroje podle zákona.“

Dodržování by měly hlídat jednotlivé městské části

V rámci kontrol prováděných na základě podnětu je nutné zjistit, jestli v místě nedochází ke spalování odpadu nebo nevhodného paliva. I toto by měly kontrolovat jednotlivé městské části.

Kontrola se provádí také v případě, kdy občan za posledních 10 let využil k výměně tepelného zdroje dotace programu Čistá energie Praha nebo kotlíkové dotace.

Kontroly by měly být v budoucnu prováděny ještě častěji. Jsou totiž součástí opatření Programu zlepšování kvality ovzduší a jejich dodržování by měly hlídat jednotlivé úřady městských částí Praha 1 až 22.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných